های سیاه سرمایه اقتصادی جامعه هستند که دارایی مادی شهروندان را تشکیل می دهند . ژتون های آبی سرمایه فرهنگی جامعه اند که میراث فرهنگی آن جامعه تلقی می شوند و ژتون های قرمز سرمایه... متن کامل

های سیاه سرمایه اقتصادی جامعه هستند که دارایی مادی شهروندان را تشکیل می دهند . ژتون های آبی سرمایه فرهنگی جامعه اند که میراث فرهنگی آن جامعه تلقی می شوند و ژتون های قرمز سرمایه... متن کامل

افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، سود مورد دستکاری قرار می‌گیرد. ثانیاً، سرمایه‌گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته... متن کامل

افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، سود مورد دستکاری قرار می‌گیرد. ثانیاً، سرمایه‌گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته... متن کامل

ها در حال انجام است اما ارزیابی کیفیت خدمات عمدتا از دهه 70 م آغاز شده (AKBABAr ,2006 ) کیفیت خدمات ازدیدگاه مصرف کننده در واقع قضاوت مشتری در مورد مزیت ها یا برتری کلی خدمت مورد نظر است از... متن کامل

ها در حال انجام است اما ارزیابی کیفیت خدمات عمدتا از دهه 70 م آغاز شده (AKBABAr ,2006 ) کیفیت خدمات ازدیدگاه مصرف کننده در واقع قضاوت مشتری در مورد مزیت ها یا برتری کلی خدمت مورد نظر است از... متن کامل

تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش... متن کامل

تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش... متن کامل

کاربردی وام الکترونیکی .3ـ سطح سوم به مشتری فرصت سهیم شدن در اطلاعاتی مانند جزئیات معاملات و دریافت صورت حساب را می دهد .4ـ بالاترین سطح ارتباط به مشتری اجازه پردازش اطلاعات را می دهد... متن کامل

کاربردی وام الکترونیکی .3ـ سطح سوم به مشتری فرصت سهیم شدن در اطلاعاتی مانند جزئیات معاملات و دریافت صورت حساب را می دهد .4ـ بالاترین سطح ارتباط به مشتری اجازه پردازش اطلاعات را می دهد... متن کامل

ه بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه استدلال پژوهش، قیاسی‌ـ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت... متن کامل

ه بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه استدلال پژوهش، قیاسی‌ـ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت... متن کامل