پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان درمورد قابلیت پیش بینی

تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان درمورد گزارشگری مالی

ه بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه استدلال پژوهش، قیاسی‌ـ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت... متن کامل

By 90, ago