کرد، شاید به خاطر اشتباه جلاد بوده است و فقط ابوبکر فرمان قطع را صادر کرده است.احتمال هم دارد که قطع دست چپ، در بار دوم اتفاق افتاده است. به خاطر اشتباه در اجتهاد خود، فجأئه سلمی را... متن کامل

کرد، شاید به خاطر اشتباه جلاد بوده است و فقط ابوبکر فرمان قطع را صادر کرده است.احتمال هم دارد که قطع دست چپ، در بار دوم اتفاق افتاده است. به خاطر اشتباه در اجتهاد خود، فجأئه سلمی را... متن کامل

شهادتش شبانه و مخفیانه وی را دفن کنند تا ابوبکر نتواند در تشییع جنازه وی حضور یابد و بر وی نماز بخواند. این مطلب با توجه به حدیثی که پیامبر اکرم( فرموده است “فاطمه بضعه منی فمن... متن کامل

شهادتش شبانه و مخفیانه وی را دفن کنند تا ابوبکر نتواند در تشییع جنازه وی حضور یابد و بر وی نماز بخواند. این مطلب با توجه به حدیثی که پیامبر اکرم( فرموده است “فاطمه بضعه منی فمن... متن کامل

افضلیت حضرت علی( نمیکند و معتقد است ابوبکر و عمر از حضرت علی( افضل بودند. متن عبارت قوشچی چنین است: “جواب داده شده است که در عموم مناقب و فضایل بی شمار حضرت علی( و اتصاف او به... متن کامل

افضلیت حضرت علی( نمیکند و معتقد است ابوبکر و عمر از حضرت علی( افضل بودند. متن عبارت قوشچی چنین است: “جواب داده شده است که در عموم مناقب و فضایل بی شمار حضرت علی( و اتصاف او به... متن کامل

که حضرت علی( مستحق امامت هستند263. ب. نص با قول فقط. این قسم خود به دو قسم دیگر تقسیم می‌شود: 1.نص جلی: عبارت است از نصوصی که به طور صریح و آشکارا بر امامت و خلافت دلالت میکنند. در این... متن کامل

که حضرت علی( مستحق امامت هستند263. ب. نص با قول فقط. این قسم خود به دو قسم دیگر تقسیم می‌شود: 1.نص جلی: عبارت است از نصوصی که به طور صریح و آشکارا بر امامت و خلافت دلالت میکنند. در این... متن کامل

مسلمانان مساوی بودند، پس تخصیص حضرت علی( وجهی نداشت. اگر مراد محبت و نصرت مخصوصی باشد که بالاتر و برتر از دیگران باشد، مانند وجوب متابعت و امتثال اوامر و تسلیم شدن در برابر او، این... متن کامل

مسلمانان مساوی بودند، پس تخصیص حضرت علی( وجهی نداشت. اگر مراد محبت و نصرت مخصوصی باشد که بالاتر و برتر از دیگران باشد، مانند وجوب متابعت و امتثال اوامر و تسلیم شدن در برابر او، این... متن کامل

رو فقط به اطاعت از او امر شده است162.1-1-2-2. اشکال قوشچی: قوشچی در رد این استدلال به طور خلاصه می‌گوید: مقدمات این استدلال مردود است163. این رد قوشچی می‌تواند به یک یا چند مقدمه از قیاس... متن کامل

رو فقط به اطاعت از او امر شده است162.1-1-2-2. اشکال قوشچی: قوشچی در رد این استدلال به طور خلاصه می‌گوید: مقدمات این استدلال مردود است163. این رد قوشچی می‌تواند به یک یا چند مقدمه از قیاس... متن کامل

معنی در برخی از مؤمنین، منحصر گردد. 4. ولیّ به این معنی همان امام است. 5. چون اوصاف مذکور در آیه، تنها در علی( جمع شده است پس فقط او شایسته امامت است. 2-1-1-2. اشکال اول قوشچی104: (در معنای... متن کامل

معنی در برخی از مؤمنین، منحصر گردد. 4. ولیّ به این معنی همان امام است. 5. چون اوصاف مذکور در آیه، تنها در علی( جمع شده است پس فقط او شایسته امامت است. 2-1-1-2. اشکال اول قوشچی104: (در معنای... متن کامل

است.(الیومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی)39. 7. احادیث بسیاری وارد شده است که صحت اعمال منوط به صحت ولایت است، همان گونه که صحت اعمال منوط به توحید و نبوت است و... متن کامل

است.(الیومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی)39. 7. احادیث بسیاری وارد شده است که صحت اعمال منوط به صحت ولایت است، همان گونه که صحت اعمال منوط به توحید و نبوت است و... متن کامل

ی حصول امامت نیازی به اجماع تمام اهل حل و عقد نیست، زیرا دلیلی عقلی یا نقلی برای اشتراط اجماع در حصول امامت وجود ندارد، بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای امامت کفایت می‌کند. ... متن کامل

ی حصول امامت نیازی به اجماع تمام اهل حل و عقد نیست، زیرا دلیلی عقلی یا نقلی برای اشتراط اجماع در حصول امامت وجود ندارد، بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای امامت کفایت می‌کند. ... متن کامل

می‌شود. فصل چهاردهم: نصوص جلی؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به نصوص جلی بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی، به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت... متن کامل

می‌شود. فصل چهاردهم: نصوص جلی؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به نصوص جلی بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی، به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت... متن کامل