2-5-1. واژه امام در لغت 303-5-1. واژه امام در قرآن 314-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 326-1. فصل ششم: وجوب امامت 361-6-1. مذهب امامیه: 382-6-1. مذهب اشاعره: 383-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی... متن کامل

2-5-1. واژه امام در لغت 303-5-1. واژه امام در قرآن 314-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 326-1. فصل ششم: وجوب امامت 361-6-1. مذهب امامیه: 382-6-1. مذهب اشاعره: 383-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی... متن کامل

مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط... متن کامل

مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط... متن کامل

نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک... متن کامل

نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک... متن کامل

الف.هنگامی‌ که‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مدیران اصلی واحد تجاری باشد، ب. یا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خویشاوندان‌ نزدیک‌ شخص مورد اشاره‌ دربند ” الف‌“... متن کامل

الف.هنگامی‌ که‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مدیران اصلی واحد تجاری باشد، ب. یا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خویشاوندان‌ نزدیک‌ شخص مورد اشاره‌ دربند ” الف‌“... متن کامل

ونگ3(2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده... متن کامل

ونگ3(2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده... متن کامل

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت... متن کامل

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت... متن کامل

خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است که موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران... متن کامل

خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است که موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران... متن کامل

. –1. 23638 نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل نشان داد که بین جنسیت و عملکرد تحصیلی در هر دو گروه مددجو و عادی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین فرضیه مطرح شده رد می‌شود. ... متن کامل

. –1. 23638 نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل نشان داد که بین جنسیت و عملکرد تحصیلی در هر دو گروه مددجو و عادی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین فرضیه مطرح شده رد می‌شود. ... متن کامل

0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا و مک کرا 1998). کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون، اطلاعات گسترده‌ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده‌اند. در MMPI در... متن کامل

0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا و مک کرا 1998). کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون، اطلاعات گسترده‌ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده‌اند. در MMPI در... متن کامل

متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شده. کامورو و فورنهام (2008) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تنها صفت بزرگ شخصیتی که با راهبرد‌های یادگیری همبستگی معنی داری... متن کامل

متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شده. کامورو و فورنهام (2008) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تنها صفت بزرگ شخصیتی که با راهبرد‌های یادگیری همبستگی معنی داری... متن کامل