ت فروش2500.1347.4441.02200.6422.6524.304اندازه شرکت25010.81617.63513.80641.3240.4240.113-جدول 4-3. آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکتهای سالممتغیرهاتعدادحداقلحداکثرمیانگینانحراف معیارچولگیکشیدگیکیفیت اقلام... متن کامل

ت فروش2500.1347.4441.02200.6422.6524.304اندازه شرکت25010.81617.63513.80641.3240.4240.113-جدول 4-3. آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکتهای سالممتغیرهاتعدادحداقلحداکثرمیانگینانحراف معیارچولگیکشیدگیکیفیت اقلام... متن کامل

محاسبه شد. سپس، شرکت‌های درگیر در هموارسازی سود را از طریق مدل میانگین مطلق تغییرات سالیانه شناسایی و تفکیک نموده و در ادامه برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، یعنی تعیین میزان ارتباط... متن کامل

محاسبه شد. سپس، شرکت‌های درگیر در هموارسازی سود را از طریق مدل میانگین مطلق تغییرات سالیانه شناسایی و تفکیک نموده و در ادامه برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، یعنی تعیین میزان ارتباط... متن کامل

روند، برخی از نسبت‌ها یا عملیات مربوط به حسابداری در تعیین قدرت مالی مفید می‌باشند. نسبت‌های جاری و نقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت در انجام تعهدات جاریش بکار برده می‌شوند.... متن کامل

روند، برخی از نسبت‌ها یا عملیات مربوط به حسابداری در تعیین قدرت مالی مفید می‌باشند. نسبت‌های جاری و نقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت در انجام تعهدات جاریش بکار برده می‌شوند.... متن کامل

عملیاتی، اطلاعات مربوطی را برای پیش‌بینی بازده سهام ارائه می‌دهد. مقایسه نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی با سود حسابداری در کوتاه مدت می‌تواند، به سرمایه‌گذار اطلاعاتی راجع به... متن کامل

عملیاتی، اطلاعات مربوطی را برای پیش‌بینی بازده سهام ارائه می‌دهد. مقایسه نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی با سود حسابداری در کوتاه مدت می‌تواند، به سرمایه‌گذار اطلاعاتی راجع به... متن کامل

نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی‌ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. 2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاریدر مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا... متن کامل

نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی‌ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. 2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاریدر مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا... متن کامل

………………………………………………………………………………………402-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری... متن کامل

………………………………………………………………………………………402-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری... متن کامل

م ……………………………………………………………………………………………………………1004-7-3. آزمون فرضیه‌... متن کامل

م ……………………………………………………………………………………………………………1004-7-3. آزمون فرضیه‌... متن کامل