فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان محققان، پنج نوع فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند... متن کامل

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان محققان، پنج نوع فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند... متن کامل

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی... متن کامل

اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی... متن کامل

کیفیت زنـدگی در بیان عمومی انسانها در شکل و کیفیت زندگی تفاوتهای شگرفی با یکدیگر دارند. شگرف ازآن رو که گونههای دیگر موجودات چنین اختلافات فاحشی در نوع زندگی با همنوعان خود ندارند.... متن کامل

کیفیت زنـدگی در بیان عمومی انسانها در شکل و کیفیت زندگی تفاوتهای شگرفی با یکدیگر دارند. شگرف ازآن رو که گونههای دیگر موجودات چنین اختلافات فاحشی در نوع زندگی با همنوعان خود ندارند.... متن کامل

هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار 1-نگرش حالت احساسی مثبت یا منفی فرد نسبت به چابکی، می تواند به عنوان نگرش وی به چابکی تلقی گردد. این موضوع به نظر فرد درباره سودمندی رفتار چابک، اشاره... متن کامل

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار 1-نگرش حالت احساسی مثبت یا منفی فرد نسبت به چابکی، می تواند به عنوان نگرش وی به چابکی تلقی گردد. این موضوع به نظر فرد درباره سودمندی رفتار چابک، اشاره... متن کامل

مزایای ارزیابی متوازن مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است: ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه­گیری مناسب عملکرد بنگاه... متن کامل

مزایای ارزیابی متوازن مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است: ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه­گیری مناسب عملکرد بنگاه... متن کامل

دیدگاه فرآیندی در استراتژی اگر چه استراتژی و زمینه های مرتبط با آن بر آنچه که شرکت ها انجام می دهند تأکید داشتند، جهت فکری جدیدی در اواسط دهه1970 بوجود آمد که بر چگونگی انجام آنها... متن کامل

دیدگاه فرآیندی در استراتژی اگر چه استراتژی و زمینه های مرتبط با آن بر آنچه که شرکت ها انجام می دهند تأکید داشتند، جهت فکری جدیدی در اواسط دهه1970 بوجود آمد که بر چگونگی انجام آنها... متن کامل

مفهوم و تعریف اعتماد در فرهنگ فارسی عمید (1363) لغت “اعتماد” به معنی تکیه کردن ، متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن است . تحقیق در مورد اعتماد شبیه تحقیق در مورد یک هدف در... متن کامل

مفهوم و تعریف اعتماد در فرهنگ فارسی عمید (1363) لغت “اعتماد” به معنی تکیه کردن ، متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن است . تحقیق در مورد اعتماد شبیه تحقیق در مورد یک هدف در... متن کامل