استرس

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین6 ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

در دهه اخیر توسعه در مطالعات حیطه های ایمونولوژی و هورمون شناسی توسط محققان علوم ورزشی افزایش یافته است. همچنین با توجه به تعاملات معنا داری که بین سیستم ایمنی […]

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان  ...

نیجریه ۱۰ ۲۶۲۵۰ ایران ۵۸ ۱۰۰۰۰۰ ایران ۳۶ ۴۰۰۰ ایران ۳۸ شکل ۱-۱- میزان تولید ۱۱ کشور اول جهان (فائو، ۲۰۱۲)نمودار ۱- ۱- سطح زیر کشت فلفل (هکتار) ۱۱ کشور اول […]