افزایش عملکرد

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین6 ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

در دهه اخیر توسعه در مطالعات حیطه های ایمونولوژی و هورمون شناسی توسط محققان علوم ورزشی افزایش یافته است. همچنین با توجه به تعاملات معنا داری که بین سیستم ایمنی […]

تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت  ...

۴-۴۵: مقایسه میانگین عملکرد دانه در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۴۶: مقایسه میانگین عملکرد دانه در ارقام مختلف۴-۴۷: مقایسه اثر متقابل تنش و رقم بر میانگین عملکرد دانه۴-۷-۲٫ اثر تنش […]

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از  ...

آویزان صاف زیاد کردستان۳ سبز قرمز ارغوانیتیره سبز پراکنده بلند کوتاه بلند متراکم فشرده آویزان صاف زیاد ۴-۲- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینپس از آزمون نرمالبودن توزیع داده ها، […]

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات  ...

جانکایا و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی از تجزیه همبستگی استاندارد به منظور برآورد روابط بین خصوصیات مورفولوژیکی گیاهی از جمله، میزان تشکیل میوه، عرض میوه، طول میوه، ضخامت دیواره میوه، […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از  ...

۲-۱-۲- نشانگرهای سیتوژنتیکیاین نشانگرها شامل کروموزوم‌ها و خصوصیات مربوط به آن‌ ها می‌باشند. طول بازوها، نسبت بازوها، محل سانترومر، ناهنجاریهای کروموزومی و همچنین تنوع پلوئیدی را می‌توان از جمله این […]

تحقیق - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در  ...

جدول ۴-۱۰- نتایج تجزیه علیت با بهره گرفتن از رگرسیون گام ‌به ‌گام ۶۲فهرست شکل‌هاشکل ۱-۱- میزان تولید. ۱۰نمودار ۱-۱- سطح زیر کشت. ۱۰نمودار ۱-۲- عملکرد فلفل . ۱۱نمودار ۱-۳- […]