بهبود عملکرد

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات  ...

جانکایا و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی از تجزیه همبستگی استاندارد به منظور برآورد روابط بین خصوصیات مورفولوژیکی گیاهی از جمله، میزان تشکیل میوه، عرض میوه، طول میوه، ضخامت دیواره میوه، […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از  ...

۲-۱-۲- نشانگرهای سیتوژنتیکیاین نشانگرها شامل کروموزوم‌ها و خصوصیات مربوط به آن‌ ها می‌باشند. طول بازوها، نسبت بازوها، محل سانترومر، ناهنجاریهای کروموزومی و همچنین تنوع پلوئیدی را می‌توان از جمله این […]