بهره وری

تحقیق - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در  ...

جدول ۴-۱۰- نتایج تجزیه علیت با بهره گرفتن از رگرسیون گام ‌به ‌گام ۶۲فهرست شکل‌هاشکل ۱-۱- میزان تولید. ۱۰نمودار ۱-۱- سطح زیر کشت. ۱۰نمودار ۱-۲- عملکرد فلفل . ۱۱نمودار ۱-۳- […]