جامعه پذیری

پایان نامه :
اشکال عمده اعتماد

اشکال عمده اعتماد اعتماد بنیادی basic trust : یکی از انواع اعتماد، اعتماد بنیادی است. اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما […]