خاورمیانه

تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام

در سال های اخیر کم تحرکی، چاقی و سندرم متابولیک، از درجات خفیف تا شدید در جوامع در حال رشد رو به افزایش است، به طوری که در ایران آمار […]

مقاله علمی با منبع : 
پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس و بازدارندگی علیه ایران- قسمت ۹

تهدید دریایی ایران برای امنیت انرژی آمریکا و متحدانش و پتانسیل ایران جهت تهدید امکانات نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج و مهم تر از همه مسیر انتقال انرژی تنگه هرمز؛حمایت […]

پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس و بازدارندگی علیه ایران- قسمت  ...

آمریکای لاتینآفریقاآسیا-اقیانوس آراماروپاگفتار دوم: پایگاه های نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتینازآغاز قرن بیستم وبه دنبال جنگ آمریکا با اسپانیا، ایالات متحده اقدام به ساخت پایگاه های نظامی در منظقه […]