سرمایه گذاری

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین6 ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

در دهه اخیر توسعه در مطالعات حیطه های ایمونولوژی و هورمون شناسی توسط محققان علوم ورزشی افزایش یافته است. همچنین با توجه به تعاملات معنا داری که بین سیستم ایمنی […]

تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی  ...

تعیین میزان تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنیتعیین میزان تعهد سازمانی معلمان غیر تربیت بدنیتعیین میزان تعهد حرفهای معلمان تربیت بدنیتعیین میزان تعهد حرفهای معلمان غیر تربیت بدنیتعیین رابطه بین تعهد […]