طلاق

پژوهش دانشگاهی - 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- قسمت  ...

در زمان اشکانیان (سده سوم قبل ازمیلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوص ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در […]

فایل - 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش  ...

تعریف مفهومی تحریک درونی: تحریک درونی توصیفی از بی علاقگی و مشکل در حفظ توجه است (وودانویچ و کاس، ۱۹۹۰).تعریف عملیاتی تحریک درونی: در این پژوهش تحریک درونی نمره ای است که […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از  ...

۲-۱-۲- نشانگرهای سیتوژنتیکیاین نشانگرها شامل کروموزوم‌ها و خصوصیات مربوط به آن‌ ها می‌باشند. طول بازوها، نسبت بازوها، محل سانترومر، ناهنجاریهای کروموزومی و همچنین تنوع پلوئیدی را می‌توان از جمله این […]