فیزیولوژیکی

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین6 ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

در دهه اخیر توسعه در مطالعات حیطه های ایمونولوژی و هورمون شناسی توسط محققان علوم ورزشی افزایش یافته است. همچنین با توجه به تعاملات معنا داری که بین سیستم ایمنی […]

رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال 2011

: والیبال در سال 1895 توسط ویلیام جی مورگان ابداع شد. این ورزش شامل فعالیت­های هوازی و بی­هوازی است بنابراین نیازمند قدرت عضلانی، توان، چابکی، آمادگی هوازی و انعطاف پذیری […]

سامانه پژوهشی - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۱۵

با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در عملکرد تولیدی ارقام، ارقام بیشتری خصوصاً ارقام جدید مورد مطالعه قرار گیرند.ارقام مقاوم آفتابگردان به خشکی در آزمایشات متعدد شناسایی و به […]

دسترسی متن کامل - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت  ...

۶ ۱۶ ۱۶ ۳۵/۲ ارتفاع بوته n.s861/5 ٭٭۶۵/۱۰۳۹ ۴۹۱/۳ ٭٭۵۲۸/۱۶۴۳ ٭٭۳۸/۵۶ ۷۹۲/۷ ۵۰۳/۶ ۴-۵۷: مقایسه میانگین ارتفاع بوته در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۵۸: مقایسه میانگین ارتفاع بوته در ارقام […]