منابع طبیعی

سامانه پژوهشی - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۱۵

با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در عملکرد تولیدی ارقام، ارقام بیشتری خصوصاً ارقام جدید مورد مطالعه قرار گیرند.ارقام مقاوم آفتابگردان به خشکی در آزمایشات متعدد شناسایی و به […]

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان  ...

نیجریه ۱۰ ۲۶۲۵۰ ایران ۵۸ ۱۰۰۰۰۰ ایران ۳۶ ۴۰۰۰ ایران ۳۸ شکل ۱-۱- میزان تولید ۱۱ کشور اول جهان (فائو، ۲۰۱۲)نمودار ۱- ۱- سطح زیر کشت فلفل (هکتار) ۱۱ کشور اول […]