منابع نفتی

مقاله علمی با منبع : 
پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس و بازدارندگی علیه ایران- قسمت ۹

تهدید دریایی ایران برای امنیت انرژی آمریکا و متحدانش و پتانسیل ایران جهت تهدید امکانات نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج و مهم تر از همه مسیر انتقال انرژی تنگه هرمز؛حمایت […]