مورفولوژیک

رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال 2011

: والیبال در سال 1895 توسط ویلیام جی مورگان ابداع شد. این ورزش شامل فعالیت­های هوازی و بی­هوازی است بنابراین نیازمند قدرت عضلانی، توان، چابکی، آمادگی هوازی و انعطاف پذیری […]

سامانه پژوهشی - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۱۵

با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در عملکرد تولیدی ارقام، ارقام بیشتری خصوصاً ارقام جدید مورد مطالعه قرار گیرند.ارقام مقاوم آفتابگردان به خشکی در آزمایشات متعدد شناسایی و به […]

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از ...

آویزان صاف زیاد کردستان۳ سبز قرمز ارغوانیتیره سبز پراکنده بلند کوتاه بلند متراکم فشرده آویزان صاف زیاد ۴-۲- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینپس از آزمون نرمالبودن توزیع داده ها، […]

مقاله علمی با منبع : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در ...

۱۴ رنگ ساقه ۲۸ وزن خشک * Based on ECPGR and IPGRI descriptor۳-۷- روش اندازه‌گیریویژگی‌های مورفولوژیکی مورد ارزیابی در این آزمایش شامل موارد زیر بود:وزن میوه: وزن میوه های هر تکرار در […]

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از صفات ...

جانکایا و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی از تجزیه همبستگی استاندارد به منظور برآورد روابط بین خصوصیات مورفولوژیکی گیاهی از جمله، میزان تشکیل میوه، عرض میوه، طول میوه، ضخامت دیواره میوه، […]

منابع مقالات علمی : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ...

کردستان۳ ۴۲ ارومیه-کشتیبان ۲۱ ۳-۳- آماده‌سازی زمین و مواد آزمایشیدر فصل پاییز زمین مورد نظر با بهره گرفتن از گاوآهن برگردان دار شخم عمیق زده شد و انجام عملیات تکمیلی […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از ...

۲-۱-۲- نشانگرهای سیتوژنتیکیاین نشانگرها شامل کروموزوم‌ها و خصوصیات مربوط به آن‌ ها می‌باشند. طول بازوها، نسبت بازوها، محل سانترومر، ناهنجاریهای کروموزومی و همچنین تنوع پلوئیدی را می‌توان از جمله این […]

پژوهش دانشگاهی - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از ...

فلفل شیرین با نام انگلیسی (Green papper)، گیاهی است از خانواده بادمجانیان و جنس کپسیکوم و گونه خوراکی آن Capsicum annum می‌باشد (طباطبایی، ۱۳۷۶). جنس‌های فلفل به واسطه صفات مورفولوژیکی یا صفات […]

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  Capsicum annuum.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ...

نیجریه ۱۰ ۲۶۲۵۰ ایران ۵۸ ۱۰۰۰۰۰ ایران ۳۶ ۴۰۰۰ ایران ۳۸ شکل ۱-۱- میزان تولید ۱۱ کشور اول جهان (فائو، ۲۰۱۲)نمودار ۱- ۱- سطح زیر کشت فلفل (هکتار) ۱۱ کشور اول […]