پرخاشگری

شناسایی عوامل مؤثر در بهبود رفتار هواداران ورزشی

.. 86 5-2. خلاصه پژوهش.. 86 5-3. بحث و نتیجه ­گیری.. 92 5-4. پیشنهادها.. 106 5-4-1. پیشنهادهای کاربردی.. 106 5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی.. 108 منابع و مآخذ فهرست منابع…………………………………………………….112 پیوست­ها پیوست…………………………………………………………………………………………126 […]

فایل - 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش  ...

تعریف مفهومی تحریک درونی: تحریک درونی توصیفی از بی علاقگی و مشکل در حفظ توجه است (وودانویچ و کاس، ۱۹۹۰).تعریف عملیاتی تحریک درونی: در این پژوهش تحریک درونی نمره ای است که […]