یفیت خدمات

جستجوی مقالات فارسی - 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی  ...

.www.irica.gov.ir 48. نمودار سازمانی مصوب ۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۹۱). ونوس، واحد؛ صفائیان، میترا، (۱۳۸۳). بازاریابی خدمات بانکی، تهران: نشر نگاه دانش، صفحه۵۸٫ منابع انگلیسی AGBOR, J, M.(2011). Masters […]