نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین مینامند که از آن جمله میتوان به آیزوزایمها اشاره کرد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸). نشانگرهای بیوشیمیایی، پروتئینهایی هستند که در اثر بیان ژن تولید میشوند. این پروتئینها از طریق الکتروفورز و رنگآمیزی، قابل جداسازی و تشخیص میباشند. در سالهای اخیر آیزوزایمها به طور موفقیتآمیزی به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهطلاق، چشم انداز، حمل و نقل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید