جغرافیایی گونهها
جمع آوری نمونههای بذری و گیاهی از ارقام بومی و خویشاوندان وحشی گیاهان
حفاظت و نگاهداری ذخایر توارثی گیاهی
احیا و ارزیابی منابع ژنتیکی گیاهان جمعآوری شده
ثبت کامپیوتری اطلاعات موجود (فضلآبادی، ۱۳۸۴).

۱-۷-۴-هتروزیس۲۳
یک فرد هتروزیگوت که از تلاقی دو والد نامشابه به دست میآید، هیبریدی است

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، مطالبه خسارت، جبران خسارات
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید