برابر با L قطع کنند و به جای آن شرطی را برای انتشار بیان دارند، به عنوان مثال شرط انتشار سامرفیلد۱ به شکل بیان می شود]۳[. همچنین شرط انتشار شاران به شکل قابل بیان است]۳[، که در آن و ضرایب ثابتی هستند. هر دو شرط فوق در فاصله ای برابر با L از وجه بالا دست سد بیان می گردند.

۲-۳-۵- شرایط اولیه
شرایط اولیه بوسیله مقادیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع [m]، سوراخ، [m/s]، d
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید