اسید چرب بوسیله پیوندهای استری با یک الکل تری هیدریک بهم متصل هستند. چربی شیر حداقل شامل ۶۰ اسید چرب مختلف است.
توجه به جربی شیر از نقطه نظر تغذیه ای در میزان انرژی، اسیدهای چرب ضروری، ویتامینهای محلول در چربی، چربیهای غیر اشباع و اشباع و میزان کلسترول است. (هیوونن۲۱، ۲۰۰۳)

۱-۱-۳-۲- مواد جامد غیر از چربی
مواد جامد غیر از

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۶)، (۲-۱۷)، (۲-۱۲)، آید:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید