گرفت. آنالیز توالی‌ها به اندازه ۷۷۸ نوکلئوتید از ناحیه پوشش پروتئینی۸، جدایه‌ها را به دوگروه تقسیم کرد. که فقط یک جدایه به نام KER.JI.1 در گروه دوم طبقه بندی شد. اعضای گروه یک خود به ۳ زیرگروه تقسیم بندی شدند. بطوریکه در زیرگروه IB فقط جدایه‌های ایرانی قرار می‌گرفتند. در این پژوهش از میان گونه‌های علف هرز آزمایش شده با

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع موزائیک، دادهاند.، WMV،، تتراکلریدکربن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید