مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه درباره آید:، ، (۲-۱۴)، (۲-۱۲)

ب)
ج)
با جمع کردن روابط (۲-۱۳) بدست می آید:
(۲-۱۴)

حال رابطه (۲-۱۲) در (۲-۱۴) جایگذاری می گردد:
(۲-۱۵)
نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
اگر در معادله پیوستگی (۲-۱۲) طرفین معادله در ضرب شود بدست می آید:
(۲-۱۶)