مقاله درمورد دانلود الکتریکی، پتانسیل، میدان

……………………………………………………….135
شکل 5-17- بهم خوردن تابع پتانسیل و متمرکز شدن خطوط جریان بین دو قطره در اشکال مختلف بازاء R=1E5……………………….136
شکل 5-18- تولید گره ها در ساختار بی نظم و مقایسه آنها………………………………………………………………………………………………………………..137
شکل 5-19- پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی برای قطره تغییر شکل یافته (Experimental Data)…………………………………………..138
شکل 5-20- پتانسیل الکتریکی و مش بندی FEM (ستون اول ) ،تولید گرهRBF (ستون دوم )، مقایسه پتانسیل الکتریکی
دو روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
شکل 5-21- نحوه ایجاد نقاط مربوط به سطح قطره (استخراج شذه از کار Exp) و مش FEM برای داخل و بیرون قطره…………140
شکل 5-22- خطوط هم پتانسیل برای قطره تغییر شکل یافته متصل به الکترود ولتاژ بالا (راست)
و خطوط میدان الکتریکی (چپ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 5-23- کانتور تنش برشی (سمت راست) و کانتور میدان الکتریکی جهت عمودی (سمت چپ)……………………………………………..141
شکل 5-24- ولتاژ برای قطره عایق (راست)و ولتاژ برای قطره هادی (چپ)-سطر دوم . خطوط میدان برای قطره عایق (راست)و خطوط میدان برای قطره هادی (چپ)-سطر سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
شکل 5-25- کانتور تنشهای نرمال در جهت x – کانتور تنشهای نرمال در جهت y- کانتور تنشهای برشی xy (ستون راست-روغن هادی تر از قطره) و (ستون چپ -قطره هادی تر از روغن)…………………………………………………………………………………………………………………….143
شکل 6-1- هندسه سیال- ستونی از سیال با شعاع a که توسط سیال دیگر با شعاع b احاطه شده است………………………………………….145
شکل 6-2- تغییرات فاکتور انسداد نسبت به سایز بی بعد هندسه و نسبت به نسبت هدایت الکتریکی…………………………………..157
شکل 6-3- خطوط پتانسیل الکتریکی و خطوط میدان الکتریکی برای (شکل چپ) و (شکل وسط) و
(سمت راست) بازاء نسبت انسداد ………………………………………………………………………………………………159
شکل 6-4- تغییرات در جهت شعاعی برای سه سیستم …………………………………………………………………………………………………….159
شکل 6-5- تغییرات تنشهای برشی و نرمال روی اینترفیس: سطر بالا SR و سطر پایین Sشکل 6-6- خطوط جریان برای حالت RS ( ستون راست) بازاء سایزهای مختلف……………………………………………171
شکل 6-7- تغییرات ،،نسبت بهو بازاء سیستمهای مختلف………………………………………………………………………………………….173
شکل 6-8- تغییرات F نسبت به ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
شکل 6-9- تغییرات نسبت بر حسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..184
شکل 6-10- نمودار تعیین نواحی مختلف تغییر شکل و جهت جریان ………………………………………………………………………………………………..185
شکل 6-11- نمودار تعیین نواحی مختلف تغییر شکل و جهت جریان بازاء پارامترهای مختلف …………………………………………………………188
شکل 6-12- حالت prolate و oblate ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………195
شکل 6-13-بررسی گذرا خطوط جریان از حالت اولیه تا حالت پایدار………………………………………………………………………………………………….195
شکل 6-14- اثر خالص تنش الکتریکی مماسی و نرمال در زمان میانی……………………………………………………………………………………………….196
شکل 6-15- تغییر شکل قطره، سرعت نرمال و مماسی ناشی از تنشهای نرمال و مماسی در Rشکل 6-16- تغییر شکل قطره، سرعت نرمال و مماسی ناشی از تنشهای نرمال و مماسی در R>S……………………………………………………197
شکل 6-17- نواحی مختلف مرتبط با تغییر شکل قطره در فرکانس بحرانی…………………………………………………………………………………………227
شکل 6-18- نحوه تغییر شکل قطره با افزایش فرکانس برای نواحی مختلف …………………………………………………………………………………….228
شکل 6-19- تابع تغییر شکل کلی بر حسب زمان بازاء ……………………………………………………………………………………….234
شکل 6-20- میزان تغییر شکل بازاء افزایش میدان الکتریکی در دو حالت فرکانس صفر و 60(سمت چپ) و نسبت تغییر شکل در هر فرکانس به تغییر شکل در فرکانس 60 (سمت راست)…………………………………………………………………………………………………………………………..235
شکل 6-21- نحوه حرکت سیال اطراف و درون قطره برای سیستم شماره دو بازاء افزایش……………………………..w249
شکل 6-22- نحوه حرکت سیال اطراف و درون قطره برای سیستمشماره سه بازاء افزایش w……………………………………………………………251
شکل 6-23- تغییر شکل قطره در دو سیستم ، اثر EHD , Falling ……………………………………………………………………………………………………252
شکل 6-24- مقایسه جواب تحلیلی(سمت راست) و نتایج عددی (سمت چپ) برای حالت سقوط قطره بدون EHD (ستون بالا) و اثر سقوط بهمراه میدان الکتریکی در =0.2 CaE………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..252
شکل 6-25- تعداد لازم جملات سری جهت رسیدن به جواب همگراه شده برای تابع تغییر شکل…………………………………………………..253.
شکل 6-1- CVFEM : انواع مختلف تولید مش…………………………………………………………………………………………………………………………………….254
شکل6-2- CVFEM : مساحت مورد استفاده در تعییین تابع شکل……………………………………………………………………………………………………255
شکل6-3- CVFEM : تشکیل حجم کنترل احاطه کننده گره …………………………………………………………………………………………………………..256
شکل6-4- CVFEM : سطوح اول و دوم المان ……………………………………………………………………………………………………………………………………257
شکل 6-26- اعتبار سنجی کد برای بترتیب ………………………………………………………………………………………………….261
شکل 6-27- نحوه توزیع حرارت برای دو حالت خاص- تاثیر عدد پکلت …………………………………………………………………………………………..262
شکل 6-28- نحوه توزیع حرارت برای نسبت ویسکوز 30 و w=20 – تاثیر عدد پکلت……………………………………………………………………….263
شکل 6-29- نحوه توزیع پخش حرارت در زوایای مختلف-ناثیر عدد پکلت ………………………………………………………………………………………..264
شکل 6-30- نحوه توزیع حرارت برای Pe=100 (سطر بالا) و Pe=10 (سطر پایین) ………………………………………………………………………….265
شکل 6-31- نحوه توزیع پخش حرارت در زوایای مختلف-تاثیر نسبت W در دو عدد پکلت خاص …………………………………………………265

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 : خواص الکتریکی و سیالاتی آب و روغن …………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-2: خواص الکتریکی و سیالاتی مورد استفاده در آزمایش………………………………………………………………………………………………………….84
جدول 5-1: توابع وزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 6-1: خواص الکتریکی و هیدرودینامیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….174
جدول 6-2: نسبت خواص الکتریکی و هیدرودینامیکی………………………………………………………………………………………………………………………….174
جدول 6-3: خواص الکتریکی مرتبط با نمودار( 6-18)………………………………………………………………………………………………………………………….227
جدول 6-4: روابط حاصل شده از حل تئوری تا این قسمت از حل……………………………………………………………………………………………………….242

. فهرست علائم
نسبت نفوذپذیری الکتریکی

دانسیته ماده (kg/m3)

تنش الکتریکی و هیدرودینامیکی(pa.s)

دانسیته بار الکتریکی-آزاد و مقید (C/m3)

تابع جریان (m2.s) داخل و خارج قطره

ویسکوزیته دینامیکی( pa.s)

سرعت شعاعی و مماسی (m/s)

نفوذپذیری الکتریکی ذره وماده(c2/Nm2)

نسبت ویسکوزیته سیال داخل به خارج

هدایت الکتریکی درون و بیرون قطره (s.c2/m3kg)

بار آزاد روی سطح(C)

میدان الکتریکی(N/C)
E
اختلاف پتانسیل (ولت)
V
گشتاور الکتریکی (N.m)

ماکزیمم سرعت مماسی(m/s)

کشش سطحی(N/m)

موبیلیته الکتریکی (mC/sF)

عدد باند الکتریکی: نسبت نیروی الکتریکی به کپیلاری
BoE
دانسیته جریان (A/m2)

عدد وبر الکتریکی: نسبت نیروی الکتریکی ب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *