منبع پایان نامه ارشد درباره تی، دیگری، کسی

اما گاهی همین معیارها سبب میشود که مردمان به بدبینی نیز دچار شوند که باز هم این بدبینیها خود نشان? واقع‏گرایی است. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
از نشانههای واقع‏گرایی باورهای ناتورالیستی این است، که انسانها در شرایط خاص خود ، با زمینههای روحی و جسمیای که دارند زندگی میکنند، وآن کمال مطلوب درآنان ناچیز میگردد. آنان در زندگی روزمرّه به فعالیتهای اقتصادی و برنامه ریزی مربوط به زندگانی رو میآورند که خود نشانه یک زندگی انضمامی و معمولی است و ازآدمها، مردمانی عادی و واقعی میسازد، و زبانزدها فرهنگ واقعی مردم را بازتاب میدهند.
زبانزدها تنها یک دست از سرگرمیهای زبانی به شمار نمیآیند. آنها مانند همه متون ادبیای که نخبگان فراهمشان میکنند، دارای ارزشهای پژوهشیاند. فقط آثار ادبی فرهیختگان نیست که زوایای زندگی اجتماعی را نشان میدهند بلکه، هراثر میتواند به نوبه خود، از فرهنگ، تاریخ، جامعه و زندگی مردم با خبرمان سازد. این ریزبینیها و ظرافتاندیشیهای منتقدان و پژوهشگران است که آنها را جستوجوی میکند وارزشهای قصهها، باورها، زبانزدها، ترانههای محلی و در یک سخن فولکلور را با توجه به موقعیتهای اجتماعی به رخ میکشد. اگر جامعه در یک موقعیت اجتماعی سختی به سر میبرد، زبانزدهای اقتصادی و مسائل مربوط به کار و یا تقدیر رواج بیشتری مییابد و اگر در موقعیت انسانی ناپسندی به سر ببرد، شخصیتهای خوب و بد بیشتر خود را نشان میدهند و اگر در جامعهای اخلاق زیر سؤال برود در زبانزدها نیز آشکارا باز تاب مییابد.

4-7 پیوست زبانزدها
4-7-1 اخلاقی
? از ایتاگُولُ بَهَر نَبَه، سردپلا، نَهَر نَبَه.
از یک گل بهار نمیشود، همچنانکه پلوی سرد ناهار محسوب نمیگردد.
az it? gul b?har n?b?, s?rda pl? n?h?r n?b?.
[خوبی و آرامش باید فراگیر باشد]

? آبَ نی دِه تومانَه نَکن . آب ندیده شلوارت را پایین نکش .
?b? nid? tuman? n?kan.
[نسنجیده کاری را انجام نده]
? آدم خُو دَسَا، شئالَ کُونَ وَرچَه گرمَ نوکونه .
آدم دست خودش را کنار مقعد شغال گرم نمیکند .
?d?m xu dase ??al? kon? var ?? garm? nokun?.
[تقاضا نکردن از فرد دون صفت و لئیم .توقع بی جا نباید داشت]
? آدَم خُو ، وَاجاردَهَ ، نُوخُوره . کسی استفراغ کرده اش را نمیخورد .
ad?m xu va?ard? nuxur?.
[در تصمیم گیری باید محتاط بود]
? آدم زنده، وکیل و وصی َنخوایه . کسی که زنده است سخنگو نمیخواهد.
?dama zand? v?kil? v?si n?xay?.
[به کسی می گویند که بی خودی در کار دیگری دخالت می کند]
? آدَمیَ که سیر، نُوخُوره، اینهَ دَهَن ، بُو نَدِه .
کسی که سیر نخورده، دهنش بوی سیر نمیدهد.
?dami k? sir nuxor? in? d?han bu n?d?.
[ آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ]
[کسی که خلافی نکرده است از دادگاه هم نمیترسد]
? آغوز داری، آغوز بازی بوکون. اگر گردو داری ، گردو بازی بکن.
?quz dari , ?qoz b?zi bokun.
[پا از گلیمت درازتر نکن ]
? ارباب بخشه ، اَمنیه نبخشه. ارباب میبخشد ، نگهبان نمیبخشد.
arb?b b?x?? , ?mniy? n?b?x??.
[شاه میبخشد و شیخعلی نمیبخشد]
? از تَنبَلی، خَرسَ دُوخَانَا آق دَایی. از تنبلی به خرس میگه آقا دایی.
az tanbali xars? doxan? ?qd?yi.
[مصداق آدم تنبل، مفت خور]
? اشتالو، بَا بَرَسَه ، تا بَکَفه . هلو باید پخته شود تا بیفتد.
??t?lu ba bar?s? ta b?k?f?.
[شخص باید تجربه داشته باشد]
? امروز بیدِه کَساَ فردا نشه دَین. امروز دیده را فردا نمیتوان دید.
emruz? bid? kasa f?rd? n??a den.
[انسان فانی است]
? اَموتی چراغ سیتکا توُ نیم بدِینیم تو امی فانوس و نوتُونی بِدینی.
ما چراغ زنبوری شما را میتوانیم ببینیم ، تو فانوس ما را نمیتوانی ببینی؟
amu ti ??r?q sitk? tunim bedinim tu ?mi f?nusu nutuni bedini.
[تنگ نظر بودن]
? اَمی دِیلَه اَنار شابار بزا . دل ما را انار شهوار زده.
ami del? an?r ??b?r b?z? .
[با شنیدن سخن خوبی مورد توجه واقع گردید، دست و دلها را برد، بیشترحالت تمسخر دارد. ]
? اَمی پلا سَر قاتوق بُبوُ . بر روی پلو ما خورشت شد.
ami pala s?r q?tuq bobu.
[مزاحم ما گردید]
? ایِتَه سُوزن تَه بَزن، ایته جو غالدوز دیگریه.
یک سوزن به خودت بزن و یک نشتر به دیگران.
it? suzan ta b?zan it? juq?ldoz digarey?.
[خود را جای دیگری گذاشتن- با مردم ، رفتارت آن گونه باشد که برای خودت میخواهی]
? ای خر نباشد خَرَ دیگر ، پالون کنم با رنگ دیگر.
این خر نشد خر دیگر، پالان میکنم با رنگ دیگر.
i xar neb??d xar? digar p?lon konam b? rang? digar.
[دنیا فقط به این جا ختم نمی شود.]
? اینَه دوسکول بزنی، قبر مئن دکَفَه. هولش بدهی داخل قبر میافتد.

in? duskol bazani qabr? mean d?kaf? .
[ آدمی که ضعیف و ناتوان پیر باشد]
? اینَهِ سَر بِیشی ، اینهَ قُول نَشَه. سرش را ببُرند، گفتارش هست.
in? s?r bi?i in? qol n???.
[پای بند بودن به قول و گفتار]
? ای شُوتُوری ایسَه ،تیخونه دَرهَ سَرَم خُوسَه. این شتر در سرای خانه تو نیز میخوابد.
i ?uturi is? ti xon? dar? saram xosa.
[ مصداق مرگ است که به سراغ تو نیز می آید]
? اُونه بی پیسته لافنده جی، چاه تان نشومَه. با طناب پوسیده او در عمق چاه نمیروم.
un? bipist? l?f?nd? ji ??tan nu?um?.
[ در انجام کار احتیاط را سرلوحه کار خود قراردادن]
? بولبول خاسیم، خُو پیسی مَا گیربوما. بلبل میخواستتم گلوآبی نصیب من شد.
bulbul x?sim xupisay ma gir buma.
[ انتظار چیزی خاص داشتن، چیز دیگری را بدست آوردن]
خوپیس: نوعی پرنده است که گلوآبی، پرهای رنگارنگ و سرآن قهوهای میباشد.
? بو مُردَه گو تراز نَدارَه. گاو مرده تراز ندارد.
bu murd? go t?r?z nedar?.
[عهد و پیمانی بسته شد باطل گردید.]
? به بشکسته گیله دیوار تکیه نوکون. به دیوار شکسته گلی تکیه نکن.
b? ba?kas? gil? div?r taky? nukun.
[ این زبانزد نوعی هشدار در خود دارد، دقت در انتخاب -احتیاط شرط عقل است]
? به نام عیسا ، بهِ شکمِ موسا . به اسم عیسی، به شکم موسی.
b?n?m? eis? be ?ek?m? mus?.
[از موقعیت دیگری استفاده کردن – نوعی کلاهبرداری، بیشتر حالت تمسخر دارد. ]
? لی دو رازَه، خونه ، لی دَننِه.
کسی که با پوشال خانه دیگران را ترمیم میکند، خانهاش بدون پوشال است.
li dor?za xona li danne.
[ شخص وقتی که به کارش خودش میرسد ، وقت انجام آن را ندارد]
? پوشتَه سَرَ مورده، گب نوازَن . پشت سر مرده ، سخنی نگو.
pu?t? s?r murd? gab nav?zan.
[بدگویی درباره دیگران]
? تَا چوماق ورزا سره نوخوره، خو رَچَه نشه.
تا چماق نباشد گاونر، روی ردیف خود راه نمیرود.
ta ?um?q varz? s?r? nuxur? xu ra?? n???.

[ تحکم در کار گاهی اوقات باعث پیشرفت کار میشود]
? تلارَی خُوش آب و هوایَه بی آب و دوُنُه.
بالای خانه آب و هوای خوبی دارد ولی بدون آب و غذا است.
Tel?ray xo? ?bo hav?y? bi ?bo dono.
[ صرف داشتن یک چیز ایده آل ، شکمی را سیر نمیکند]
? تورش تَره ، بَچَش بیدین ، نمک دَره . خورشتِ ترش تره را، مزه کن ببین نمک دارد یا نه؟
tur?a t?ra be?a? bedin n?mak dara.
[ قبل از هر کاری اطراف آن را به دقت نگاه کن]
? تُو بُو شُو تی کَچا بَرَس برو ابریشم خودت را تاب بده.
tu bu?u ti ka?a baras.
[دخالت کردن در کار دیگری ]
? تورشه کونوس به دار نمانَه. ازگیل ترش نیز روی درخت باقی نمیماند.
tur?? kunus b? d?r n?m?n?.
[ هرچیزی تاریخ مصرف دارد]
? تی لافند فارس بچر! به اندازه ریسمان خودت چرا بکن.
ti l?fand far?s be??r.
[ از حد و حدود خودت تجاوز نکن]
? تی چُوم وُزی ، تی نَام نُوزی . چشمت کور شود اما آبرویت نرود.
ti ?um vozi ti nam nozi.
? تی مورغانه همساده شینه ، تی کت کتاز امی شینه .
تخم مرغ تو متعلق به همسایه است، آوازش به ما میرسد.
ti murq?n? hams?d? ?in? ti kat kat?z ami ?in?.
[داد و فریادت برای ما است و سودت به دیگری میرسد. ]
? تی دیلَا نماز دَرَابی، قَبله راسته. چنانچه قصد خواندن نماز را داشته باشی قبله راست است.
ti dila n?m?z d?rabi q?bl? r?st?.
[برای انجام کار خیر همیشه فرصت است. ]
[چنانچه قصد کمک کردن داشته باشی راه باز است و احتیاج به پرسیدن ندارد]
? تی دَسه گاز بگیر. دستت را به دندان بگیر.
ti d?sa g?z bigir.
[ اظهار عجز ، ندامت کردن]
? حَلا زبیل بنن گول بچین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *