مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

پایان نامه رایگان درباره اعتماد مشتریان

سایتهاوتاثیر آن بر اعتماد و وفاداری
حبیب ا..جوانمرد
علی اکبر سلطان زاده نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱۳۸۸
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
یافته های تحقیق نشان می دهداز ویژگی های وب سایتها و برند اینترنتی موثر بر نگرش مثبت و اعتماد مشتریان به ترتیب شاخص های امنیت ،اعتماد،تکمیل سفارش،شکل آرم رنگ،وضوح گرافیک و ترکیب تصاویر دارای اولویت می