پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق مالکیت فکری

جهانی مالکیت فکری و با نگرش بومی تهیه شده است که لایحه ای جامع و کاملتر از مقرّرات کنونی و هماهنگ با کنوانسیون های بین المللی است و امید است که در آینده نه چندان دور شاهد تصویب آن در مجلس و اجرائی شدن آن در جهت حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت ادبی و هنری در کشور باشیم.
۳-۳- ۲٫ مالکیت صنعتی
حمایت از مالکیت های صنعتی در ایران رسماٌ با تصویب « قانون علامت صنعتی و تجاری » درسال ۱۳۰۴ آغاز شد ، ولی طولی نکشید که در سال ۱۳۱۰ قانون دیگری تحت عنوان « قانون ثبت علائم و اختراعات » وضع و قانون سال ۱۳۰۴ را منسوخ اعلام نمود.در سال ۱۳۱۰ نظام نامه قانون ثبت علائم واختراعات مشتمل بر ۵۹ ماده در چهار باب به تصویب رسید وشیوه های اجرای آن قانون را مشخص کرد.این نظامنامه نیز با تصویب « آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات »در سال ۱۳۳۷ و در ۶۷ ماده و چهار باب و به موجب تصریح آخرین ماده این آیین نامه صراحتاٌ نسخ شد.
قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۱۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۳۷ تاسال ۱۳۸۷مقررات اصلی مربوط به مالکیت های صنعتی و تجارتی در ایران به شمار می آمدند.
درمورد«اسم تجارتی» نیزکه یکی ازموضوعات مهم مالکیت های صنعتی به شمارمی آید وکنوانسیون پاریس نیز در متن خود بدان اشاره کرده است ، قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ بدان توجه و مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ خود را تحت همین عنوان یعنی« اسم تجارتی » به تصویب رسانید.ولی از آنجاکه دراین مواد چگونگی ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و آیین دادرسی آن دردعاوی به نظامنامه وآیین نامه ای خاص موکول شده است ،این اقدام هرگز صورت نگرفت و ثبت اسم تجارتی و دادن وجهه قانونی بدان ودر نتیجه برخورداری ازحمایت قانونی در قالب ضمانت اجرای نقض آن ،با مشکل مواجه شد که این موضوع نیز در عمل تحت قانون ثبت علائم و اختراعات قرار گرفته و اسم تجارتی با عنوان علامت تجارتی به ثبت می رسد.
راجع به علایم مربوط به اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی نیز به منظور تسهیل نظارت و به دلیل حساسیت موضوع و اینکه مصرف این اجناس و استعمال آن،مستقیماٌ برروی بدن انسان صورت می گیرد وهمچنین برای جلوگیری از تقلب و تقلید،درسال ۱۳۲۸ آیین نامه ای تحت عنوان « آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی » ازتصویب هیأت وزیران گذشت وداشتن علامت تجارتی که درماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات اختیاری اعلام شده بود ،در مواردخاص این آیین نامه اجباری شد.علاوه بر قوانین و مقررات فوق الذکر،درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۱۰ و قانون تعزیرات سال۱۳۶۲نیزراجع به حمایت ازعلائم تجارتی واختراعات موادی پیش بینی شده بودکه باتصویب قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۷۰ و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال ۱۳۷۵ ، نسخ و از دایره اعتبار خارج شدند.
درکنار قوانین یاد شده ، « قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی » و آیین نامه اجرایی آن ، در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده و قابلیت اجرایی یافته است.
درسال ۱۳۸۶ «قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی،علائم ونام های تجاری»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وآیین نامه اجرای آن نیز درسال ۱۳۸۷ تهیه و به تصویب رسید.با تصویب این قانون و تصریح آن برملغی شدن قانون ثبت علائم واختراعات سال۱۳۱۰ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۳۷،ثبت وحمایت ازاختراعات ، علائم و طرحهای صنعتی مطابق با این قانون صورت می پذیرد و قوانین سابق در این زمینه دیگر قابلیت اجرایی ندارند.
۳-۴٫پیشینه ضمانت اجراهای مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا
۳-۴-۱٫ آلمان
در آلمان با آنکه مهد صنعت چاپ است و قدیمیترین نسخه های کتابهای چاپی متعلّق به آنجاست،امتیاز نشر چند دهه بعد از ایتالیا رواج یافت. در سال ۱۴۸۰، شفر ، ناشر آلمانی که برای اولین بار مؤسسه ای انتشاراتی را با فاست تأسیس کرده بود ،همراه با ورثه ی فاست دعوایی را دائر بر نقض حقوق مالکانه در برخی از کتابها علیه ناشری به نام اینکاس از اهالی فرانکفورت طرح نمود که بنوعی می توان گفت که اولیّن دعوای ناظر بر نقض حقوق مالکیت فکری در این کشور بود.
نخستین امتیاز ثبت شده ی حقّ نشر درآلمان در سال ۱۵۰۱ از سوی شورای دربارسلطنتی برای چاپ شعرهای شاعری به نام هروسیدا که ششصد سال از زمان مرگش می گذشت و شعرهای او توسط شخصی به نام سلتس گردآوری شده بود ، صادر شد.امتیازنامه ی سلطنتی فقط قلمروی سلطنتی را در بر می گرفت و از این رو سلتس امتیازنامه ی مشابهی را هم از مقام قضایی فرانکفورت دریافت کرد.بعدها امتیازنامه ی سلطنتی از سوی مشاور مخصوص امپراتور و به نام امپراتور صادر می شد. در سال ۱۵۱۲ کپی ها یا نسخه های بدلی آثار آلبرت دورر که حاوی امضای مجعول او بود ، به دستور مقامات قضایی فرانکفورت ضبط شد که البته نمی توان به طور قاطع دلیل این ضبط را عدم رعایت کپی رایت دانست.اما در هر حال بیوه ی وی در سال ۱۵۲۸ توانست امتیاز انحصاری آثار او را از مقامات نورنبرگ تحصیل کند و مقامات ذی صلاح نیز در حمایت از آثار این هنرمند تا آنجا پیش رفتند که کارهای دیگر را از داشتن نام و موضوع مشابه با آثار او منع کردند.
مارتین لوتر، اصلاح گر مذهبی آلمانی نیز دغدغه ی حمایت از تولید کنندگان آثار ادبی را داشت و در این خصوص در نامه ای که در سال ۱۵۲۸ نگاشت ، این خواسته را مطرح کرد.در سال ۱۵۳۱ شورای شهر باسل ، کلیه ی کتاب فروشان را از چاپ مجدّد کتابهای یکدیگر تا سه
سال از تاریخ انتشار آن ها ممنوع کرد و مجازات نقدی برای تخلّف از این قانون تعیین نمود.حمایت از مالکیت ادبی معمولاٌ برای مدت کوتاه در نظر گرفته می شد و گاه علاوه بر خود اثر،موضوع آن را نیزدربرمی گرفت.رویّه ی هماهنگ مقامات محلی و سلطنتی در خصوص مالکیت ادبی تا قرن هفدهم ادامه یافت و در کنار حمایت ویژه از نشریات رسمی از جمله متون کلیسایی وکتاب های آموزش مدارس ،کتابهای ممتاز ومؤلفان مورد حمایت،از نظرموقعیت حقوقی در جایگاهی برتر نشانده شدند.در سال ۱۶۶۰ فرمانی درشهرسلطنتی فرانکفورت برای حمایت از ناشران ومؤلفان صادر گردید و یک امتیاز نامه ی سلطنتی نیز در سال ۱۶۸۵ میان آثار ممتاز و غیر ممتاز تفکیک قائل شد.آثار ممتاز آنهایی هستند که تحت امتیاز ناشران منتشر شده اند و آثار غیرممتاز آن دسته آثاری هستند که اثر مؤلفان معاصر هستند و در چارچوب مفهوم امروزی کپی رایت قابل حمایت بودند.
۳-۴-۲٫ ایتالیا
در میان شهرهای ایتالیا ، ونیز در صنعت چاپ پیشگام و دارای جایگاه مهمّی بود. اولین امتیاز اعطا شده توسط سنا ، به ناشری آلمانی تعلق گرفت که به موجب آن انحصار چاپ در ونیز به مدت پنج سال به وی داده شد و به علاوه ورود آثار چاپی از جاهای دیگر ممنوع گردید.اما اوّلین حقّ نشری که به یک مؤلف تعلق گرفت ، در سال ۱۴۸۶ به آنتونیو سابلیکو داده شد که متضمن حق انحصاری و نامحدود نشر یا تجویز انتشار اثر معروفش به نام «ده سال از امور ونیز » بود و برای نقض حق نشر مزبور نیز مجازات پانصد دوکات تعیین شد.در سال ۱۴۹۱ میلادی سنا به شخصی به نام پیتر ، حق انحصاری چاپ و فروش اثرش به نام «عنقا» را بدون محدودیت زمانی اعطا کرد که این مجوّز عموماٌ به عنوان اولین گام به سوی حق نشر تلقی می گردد.در سالهای بعد نیز امتیازنامه های دیگری در خصوص حق نشر به ناشران و مؤلفان مختلف اعطا شدکه عموماٌ دارای محدودیت های زمانی ده یا بیست ساله بودند.

دانلود پایان نامه نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید دانست که بسیاری از شرایط و ضوابطی که بعدها در قوانین مربوط به کپی رایت گنجانده شدند ، در اوایل قرن شانزدهم و حتی پیش از آن ، در ونیز مورد توجه بوده اند.با این حال امتیازات اعطایی آنقدر پیچیده بودندکه سرانجام سنای ونیز در سال ۱۵۱۷ تمامی امتیازات نشررا ملغی اعلام کرد و مقرر داشت ازآن پس امتیازها صرفاٌ باید با دو سوم آراء و آن هم منحصراٌ برای آثار جدیدی که قبل از آن هیچگاه منتشر نشده اند یا برای آثار سلب امتیاز شده اعطاء شود.در سال ۱۵۳۳ اولین قانون واقعی کپی رایت به تصویب رسید که به موجب آن ، چاپ اثر باید در داخل ونیز انجام و انتشار آن ظرف یک سال صورت می پذیرفت.بر اساس امتیازاتی که به ناشران اعطا می شد ،آنان برای چاپ یک اثر نیازی به کسب رضایت مؤلف نداشتند. اما در سال ۱۵۴۵ مقرر شد که هیچ حقّ نشری صادر نخواهد شد مگر آنکه رضایت نامه ی معتبر مؤلف یا نماینده ی او تسلیم مرجع تعیین شده گرددکه با این اصلاح در واقع می توان گفت که گام مؤثری در راستای حمایت واقعی از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایتالیا برداشته شد.
۳-۴-۳٫ انگلستان
در انگلستان در سال ۱۵۰۴ میلادی یکی از ناشران به عنوان ناشر سلطنتی تعیین شد و در سال ۱۵۱۸ به جانشین او ریچارد پینسون نخستین امتیاز چاپ کتاب تعلق گرفت.این امتیاز متضمّن ممنوع کردن اشخاص دیگر به مدت دو سال از چاپ سخنرانی هایی بود که امتیاز نامه مزبور شامل آنها می شد.دانشگاه آکسفورد هم دارای امتیازاتی انحصاری در نسخه برداری و تکثیر کتب بود. اولین امتیاز نشری که در انگلستان به یک مؤلف اعطا شد ، به سال ۱۵۳۰ برمی گردد.این امتیاز برای مدت هفت سال به جان پالس گریو برای کتاب دستور زبان فرانسه اش داده شد که به هزینه ی خود آن را منتشر کرده بود.تا میانه ی قرن شانزدهم حقّ نشر به صورت جواز ناشران داده می شد.حتی امتیازی که به پالس گریو اعطا شد هم بیشتر بخاطر این بود که او ناشر اثر خودش بود.
باتشکیل اتحادیه فروشندگان نوشت افزار در اواسط قرن شانزدهم ، انتشارکتب درانحصاراعضای این اتحادیه قرار گرفت تا بدین وسیله از چاپ کتابهای فتنه انگیز و بدعت آمیز جلوگیری شود.در سال ۱۵۵۸ بر اساس فرمانی دیگر،اساسنامه ی اتحادیه مزبورمقررداشت هرکس که کتابی رامنتشر کندبایدآن را به ثبت رسانده ،هزینه ای نیز پرداخت نماید.درصورت عدم رعایت ترتیبات مذکور و همچنین اگر کسی کتاب عضوی دیگر را چاپ می کرد ، باید جریمه می پرداخت.

در سال ۱۵۶۲امتیاز نشرکتاب هایی که دیگران حقی بر آن داشتند باطل اعلام شد.امتیازنامه ها معمولاٌ برای یک رسته ی کامل از کتاب ها و نشریات به اشخاص اعطا می شد.چنان که خود اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تا مدت های مدیدی امتیاز و انحصار چاپ تقویم های نجومی را داشتند و دستگاه سلطنت نیز امتیاز نشر انجیل و کتاب نیایش را در اختیار خود داشت. نقض این انحصارها منجر به رأی دادگاه عالی خاص مبنی بر محرومیت از اشتغال به کار چاپ و نشر و نیز تعیین مجازات زندان برای خاطیان می شد.
درسال ۱۶۴۰ دادگاه عالی خاص انگلستان و تمام مقررات مربوط به نشر ازسوی پارلمان انگلستان ملغی شدند ، اما رواج چاپ های غیرمجاز منجر به تصویب قانون جواز نشر درسال ۱۶۴۳ گردید که چاپ یاورود کتاب بدون رضایت مالک را ممنوع کرده ،ضمانت اجرای آن را نیز ضبط نسخه های غیرقانونی کتاب به نفع مالک قرار داد.همچنین مجدداٌ ثبت کتاب ها در اتحادیه ی فروشندگان نوشت افزار الزامی شد.
در دوران انقلاب کرامول نظام اعطای امتیاز به یک سو نهاده شد و مجموعه ای از مقررات مصوب پارلمان جای آن راگرفت. به موجب این مقررات چاپ کتاب بدون اخذ مجوّز و بدون رضایت مالک ممنوع گردید.پس از آنکه چارلز دوم درسال ۱۶۶۰ به سلطنت بازگشت،اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تقاضا کرد اختیارات پیشین اعاده شود که به دنبال آن قانون اعطای مجوز در سال ۱۶۶۲ به تصویب رسید.براساس این قانون چاپ کتاب بدون اخذ مجوز و بدون ثبت در اتحادیه فروشندگان نوشت افزار ممنوع شد.این قانون مقرراتی را هم درباره ی کتاب های غیرقانونی که درمظان داشتن محتوای غیرمسیحی یاضددولتی بودند،در برداشت.قانون مزبور به علاوه چاپ و ورودکتابهایی راکه حق انحصاری چاپ آن هامتعلّق به شخص دیگری بود،بدون رضایت مالک ممنوع می کرد.مجازات نشر غیرقانونی علاوه بر ضبط کتاب های انتشار یافته ، جزایی نقدی بود که باید نیمی از آن به شاه و نیمی دیگر به مالک پرداخته می شد.در این قانون برای دارنده ی حقّ نشر با بیانی صریح عنوان مالک به کارگرفته شد وبدین ترتیب حق نشربه مثابه ی مالی که درمالکیت دارنده ی آن است به رسمیت شناخته شد.
قانون سال ۱۶۶۲ با تصویب چند قانون دیگر تداوم یافت و در سال ۱۶۷۹ منقضی شد و بدین ترتیب ضمانت اجرای قانونی حق نشر نیز از بین رفت.در کنار این واقعیت،انحصاردائمی اعضای اتحادیه فروشندگان نوشت افزاردرچاپ کتابهاموجب گرانی وکمیابی کتاب گردیده،ناکارآمدی این نظام راهرچه بیشترنمایان ساخت.نتیجه این نابسامانی رواج چاپ و نشر زیرزمینی کتاب بود.از این رو قانون قبلی اعطای مجوز نشر در سال ۱۶۸۵ احیا و تا سال ۱۶۹۴ مکرراٌ تجدید شد.
در سال ۱۷۰۹ میلادی در پی اعتراض های شدیدی که از سوی مؤلفان در مورد اعطای امتیاز نشر به خود مؤلف صورت گرفت ،قانونی به نام« قانون آن » تصویب شد که میتوان گفت این قانون پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در اروپا وسایر نقاط جهان راتشکیل داد.این قانون حاصل فن آوری جدیدارتباطی آن زمان یعنی صنعت چاپ بود.به عقیده برخی از محقّقان این قانون ازحیث تأثیری که دردگرگونی مفهوم کپی رایت داشت ،رویدادی منحصر به فرددرتاریخ مالکیت ادبی و هنری محسوب می شود.دو اصلی که این قانون بر پایه ی آن ها استوار شده بودعبارت بودنداز : اولاٌ- به رسمیت شناختن شخص مؤلف به عنوان محور حمایت قانونی و ثانیاٌ – محدودیت دوره ی حمایت قانونی از آثار منتشر شده. اصل دوم یعنی محدودیت دوره ی حمایت قانونی از حق نشر آثار ادبی و هنری در تغایر با کامن لو قرار داشت که برای حمایت از آن محدودیت زمانی قائل نبود.

قانون آن با اینکه نخستین قانون در مورد کپی رایت نبود اما با این حال مادرهمه ی قوانین کپی رایت امروزی تلقی می شود . به هر روی قانون آن در پی آن بودکه انحصاردائمی کتاب فروشان و ناشران وابسته به اتحادیه فروشندگان نوشت افزار بر تجارت کتاب را از بین ببرد. این قانون نخستین بار رسماٌ حق مؤلف بر کنترل چاپ و نشر اثرش و نفع شخص مؤلف در برابر چاپ غیرقانونی اثر را مورد حمایت قرار داد.همچنین قانون آن با تأیید اینکه نشر غیر قانونی اثر دیگری نه تنها موجب زیان سنگین مؤلف، بلکه اغلب سبب نابودی مؤلف و خانواده ی او می شود ، بر حقّ طبیعی مؤلفان صحّه گذاشت.این قانون همچنینبه پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست توجه داشت. بنابراین در« قانون آن» جوانه های اصول بنیادین نظام نوین کپی رایت دیده می شود
حمایت از حق مالکیت ادبی به موجب قوانین متعددی که پس از قانون آن به تصویب رسید ، به گراور سازی ، طراحی بر روی پارچه و چاپ بر روی کتان وپیکر تراشی نیز تعمیم یافت.در سال ۱۸۴۲ قانون دیگری نیز در خصوص کپی رایت طراحی کالاهای تولیدی به تصویب رسید.در عصر ملکه ویکتوریا درسال ۱۸۴۳ قانونی برای حمایت از کتاب های خارجی که در انگلستان تجدید چاپ می شدند به تصویب رسید که یک سال بعد به موجب قانون دیگری که مقررات جامع تری را درباره ی کپی رایت کتاب های خارجی مقرر می داشت ، نسخ شد.قانون کپی رایت هنرهای زیبا که در سال ۱۸۶۲ تصویب شد ،کپی رایت را به نقاشی ها ،طراحی ها و عکس ها که تا آن زمان تحت حمایت نبودند،تعمیم داد.برای حمایت ازساخت آهنگها و موسیقی ها نیز قوانین متعددی وضع شد که کاستی ها و نقایص مقررات پیشین را برطرف نمودند.باتصویب قانون اختراعات وطر ح های صنعتی در سال ۱۹۰۷ ، مقررات مربوط به طرح هایی که قابلیت ثبت تحت قانون مزبور را داشتند ،با مقررات مربوط به حمایت از اختراعات ادغام شدند.
اما تغییرات عمده در نظام مالکیت فکری انگلستان با تصویب قانون کپی رایت ۱۹۱۱ به وقوع پیوست.این قانون مبنای حقوق مالکیت فکری در سراسر امپراتوری بریتانیا را تشکیل داد.قانون ۱۹۱۱ متعاقباٌ با قانون کپی رایت ۱۹۵۶ جایگزین شد. قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *