مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به... متن کامل

مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به... متن کامل

بیشترین ارتباط را دارد نمی تواند از سوی قانونگذار مورد غفلت قرار گیرد. در واقع امر قانونگذار نیز به تعیین ضوابط قانونی در رابطه میان طرفین قرارداد بیمه پرداخته است. اما باید توجه... متن کامل

بیشترین ارتباط را دارد نمی تواند از سوی قانونگذار مورد غفلت قرار گیرد. در واقع امر قانونگذار نیز به تعیین ضوابط قانونی در رابطه میان طرفین قرارداد بیمه پرداخته است. اما باید توجه... متن کامل

دارندگان وسائل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.» قانونگذار در قسمت انتهایی ماده فوق الذکر صحبت از انعقاد قرارداد بیمه کرده است.با وجود آنکه بر از اثبات... متن کامل

دارندگان وسائل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.» قانونگذار در قسمت انتهایی ماده فوق الذکر صحبت از انعقاد قرارداد بیمه کرده است.با وجود آنکه بر از اثبات... متن کامل

نفوذ معامله نیست، چرا که قانونگذار، از لحاظ استحکام و استواری معاملات، به اموری که خارج از قلمرو قرارداد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد. وانگهی اگر معامله مضطر، مانند معامله... متن کامل

نفوذ معامله نیست، چرا که قانونگذار، از لحاظ استحکام و استواری معاملات، به اموری که خارج از قلمرو قرارداد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد. وانگهی اگر معامله مضطر، مانند معامله... متن کامل

عقد یا قراردادی معمولاً در اثر توافق اراده طرفین عقد حاصل می شود و در جایی که برابری بین اراده طرفین قراداد نیست و طرف پیشنهاد کننده توانایی تحمیل همه شرایط خود را دارد، در واقع... متن کامل

عقد یا قراردادی معمولاً در اثر توافق اراده طرفین عقد حاصل می شود و در جایی که برابری بین اراده طرفین قراداد نیست و طرف پیشنهاد کننده توانایی تحمیل همه شرایط خود را دارد، در واقع... متن کامل

خارجی و بین المللی تنظیم می کنند در حقیقت خود را تابع قواعد پیش ساخته آنان می نمایند. قراردادی که گروهی متخصص و اهل فن آن را تنظیم کرده اند و گاهی بیمه گذار حتی از کلیه مفاد و شرایط آن... متن کامل

خارجی و بین المللی تنظیم می کنند در حقیقت خود را تابع قواعد پیش ساخته آنان می نمایند. قراردادی که گروهی متخصص و اهل فن آن را تنظیم کرده اند و گاهی بیمه گذار حتی از کلیه مفاد و شرایط آن... متن کامل

دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. » (دستباز ،1373،ص 17) در تعریف دیگر آمده است: «بیمه از نظر حقوقی عقدی است که بین دو طرف منعقد می... متن کامل

دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. » (دستباز ،1373،ص 17) در تعریف دیگر آمده است: «بیمه از نظر حقوقی عقدی است که بین دو طرف منعقد می... متن کامل

می شوند، عبارتند از؛ فوت، بازماندگی و حوادث بدنی. اما به طور کلی بیمه های اشخاص را به سه دسته ذیل تقسیم می نمایند: (همان منبع،ص 27) 1-بیمه های عمر 2-بیمه های حوادث 3-بیمه های درمانی 1-3-2-1-... متن کامل

می شوند، عبارتند از؛ فوت، بازماندگی و حوادث بدنی. اما به طور کلی بیمه های اشخاص را به سه دسته ذیل تقسیم می نمایند: (همان منبع،ص 27) 1-بیمه های عمر 2-بیمه های حوادث 3-بیمه های درمانی 1-3-2-1-... متن کامل

اشخاص ثالث در نتیجه مسئولیت مدنی متوجه او شده باشد. (روژه، 1373، ص55) بیمه خسارات بر اصل جبران خسارات استوار است. مطابق این اصل ذی نفع بیمه در هیچ مورد نمی تواند بیش از خسارات وارده مبلغی... متن کامل

اشخاص ثالث در نتیجه مسئولیت مدنی متوجه او شده باشد. (روژه، 1373، ص55) بیمه خسارات بر اصل جبران خسارات استوار است. مطابق این اصل ذی نفع بیمه در هیچ مورد نمی تواند بیش از خسارات وارده مبلغی... متن کامل

ق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در... متن کامل

ق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در... متن کامل