پروژه و پایان نامه سری ششم

منابع مقالات علمی : 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط-  ...

وضعیت موجود اداره کل گمرکات استان گیلان آلفای کرونباخ وضعیت مورد انتظار شرکتها ۷۱۸/۰۷۵۵/۰۸۱۷/۰۸۸۳/۰۸۷۸/۰۹۴۰/۰——۷۶۹/۰ قابلیت اعتمادپاسخگوییعوامل محسوسقابلیت اطمینانهمدلیادراکاتانتظاراترضایتمندی ۷۹۸/۰۷۹۱/۰۸۶۴/۰۸۷۲/۰۹۳۱/۰——۹۵۸/۰—— ۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها:پس از آنکه محقق داده […]