باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت... متن کامل

باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت... متن کامل

باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمی‌کند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین می‌تواند تقاضای... متن کامل

باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمی‌کند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین می‌تواند تقاضای... متن کامل

ت بنابراین می‌بایستی همه انها به جلسات دعوت شوند. 3)قابلیت وثیقه‌ای یا قابلیت تضمینی سهم از قابلیت‌های دیگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابلیت... متن کامل

ت بنابراین می‌بایستی همه انها به جلسات دعوت شوند. 3)قابلیت وثیقه‌ای یا قابلیت تضمینی سهم از قابلیت‌های دیگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابلیت... متن کامل

مخصوصی از سهام شده است که با توجه به آنکه در هیچ جای قانون چنین سهامی تعریف نشده و مصادیق آن مشخص نیست ، می‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. یکی دیگر «سهم جایزه» سهمی است که در اضافه... متن کامل

مخصوصی از سهام شده است که با توجه به آنکه در هیچ جای قانون چنین سهامی تعریف نشده و مصادیق آن مشخص نیست ، می‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. یکی دیگر «سهم جایزه» سهمی است که در اضافه... متن کامل

مراجعت از محل ماموریت یا عزیمت به محل ماموریت در صورت تهیه روادید در مورد کشورهایی که لازم می دانند، در کشورهای ثالث از مصونیت برخوردارند. نمایندگان دولت ها که به کشور محل ماموریت... متن کامل

مراجعت از محل ماموریت یا عزیمت به محل ماموریت در صورت تهیه روادید در مورد کشورهایی که لازم می دانند، در کشورهای ثالث از مصونیت برخوردارند. نمایندگان دولت ها که به کشور محل ماموریت... متن کامل

ماشین داده نمی شود.طبق قوانین بین المللی بیمه شخص ثالث در هنگام استفاده از وسایل نقلیه اجباری است. با توجه به اینکه اکثر وسیله های نقلیه در مواردی که مامور سیاسی مرتکب خسارت با وسیله... متن کامل

ماشین داده نمی شود.طبق قوانین بین المللی بیمه شخص ثالث در هنگام استفاده از وسایل نقلیه اجباری است. با توجه به اینکه اکثر وسیله های نقلیه در مواردی که مامور سیاسی مرتکب خسارت با وسیله... متن کامل

بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.گروه... متن کامل

بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.گروه... متن کامل

مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند. ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند... متن کامل

مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند. ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند... متن کامل

ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (2004) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین... متن کامل

ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (2004) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین... متن کامل

یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید... متن کامل

یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید... متن کامل