مهر ۷, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد درباره انسجام اجتماعی، انحراف معیار، زندگی کاری

مورد مطالعه ۲۶/۸ میباشد ، با توجه به میانگین نمرههای ۳ تا ۱۵ که نمره ۹ میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان پایینتر از حد متوسط میباشد که بیانگر این است که از دیدگاه کارکنان پرداختها در سطح پایینی منصفانه و کافی میباشد. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

جدول ۴-۸- آمارههای توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
تعداد
۲۶/۸
۸
۷
۸۵/۱
۴/۳
۱۰
۳
۱۳
۲۳۴

۴-۲-۵-۲- آماره های توصیفی بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان، از سه گویه در سطح اندازهگیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره ۱۵ بیانگر بهداشتی و ایمن بودن محیط کار در سطح بالا و نمره سه مبین بهداشتی و ایمن بودن محیط کار در سطح خیلی پایین می باشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (۹_۴)، میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها برای افراد مورد مطالعه ۹۹/۶ میباشد، با توجه به میانگین نمرههای ۳ تا ۱۵ که نمره ۹ میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان با متوسط نمرهها برابر است که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان در سطح متوسطی محیط کار ایمن و بهداشتی میباشد.
جدول ۴-۹- آماره های توصیفی، میزان بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
۹۹/۶
۷
۸
۶۲/۲
۸۶/۶
۹
۳
۱۲
۲۳۴

۴-۲-۵-۳- آمارههای توصیفی میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم از دیدگاه کارکنان، از سه گویه در سطح اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای استفاده شده بود که در آن نمره ۱۵ بیانگر تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم در سطح بالا و نمره ۳ مبین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم در سطح خیلی پایینی میباشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (۱۰_۴)، میانگین به دست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه ۵۸/۷ میباشد، با توجه به میانگین نمرههای۳ تا ۱۵ که نمره ۹ میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان تقریباً با متوسط نمرهها برابر است که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان درصد متوسطی فرصت رشد و امنیت مداوم در سازمان تأمین است.
جدول۴-۱۰-آمارههای توصیفی میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
۵۸/۷
۸
۸
۴/۲
۸/۵
۱۰
۳
۱۳
۲۳۴

۴-۲-۵-۴- آمارههای توصیفی میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه کارکنان،از ۴ گویه در سطح اندازه گیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره ۲۰ بیانگر میزان قانون گرایی بالا در سازمان ونمره ۴ مبین میزان قانون گرایی خیلی پایین در سطح سازمان میباشد.
با توجه به یافته های تحقیق در جدول(۴_۱۱)، میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها برای افراد مورد مطالعه ۶۳/۱۲ می باشد،با توجه به میانگین نمره های ۴ تا ۲۰ که نمره ۱۲ می باشد،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان تقریبا مقداری بالاتراز متوسط نمره ها است که بیانگر این است که از دیدگاه کارکنان در سطح متوسطی در سازمانشان قانون گرایی وجود دارد.
جدول ۴-۱۱-آماره های توصیفی میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
۶۳/۱۲
۱۳
۱۲
۹/۲
۴/۸
۱۳
۶
۱۹
۲۳۴

۴-۲-۵-۵-آمارههای توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری از دیدگاه کارکنان، از سه گویه در سطح اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای استفاده شده بود که در آن نمره ۱۵ بیانگر میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری در سطح بالا و نمره سه مبین میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری در سطح خیلی پایین میباشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (۴_۱۲)، میانگین به دست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه ۹۶/۸ میباشد. با توجه به میانگین نمره های ۳ تا ۱۵ که نمره ۹ میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان بالاتر از متوسط نمرهها برابر است که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان در سطح متوسطی در زندگی کاریشان وابستگی اجتماعی وجود دارد.

جدول ۴-۱۲-آمارههای توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی اجتماعی از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
۹۶/۸
۹
۷
۹۷/۱
۸۸/۳
۱۱
۳
۱۴
۲۳۴

۴-۲-۵-۶- آمارههای توصیفی فضای کلی زندگی کارکنان از دیدگاه خود آنها
برای سنجش فضای کلی زندگی کارکنان از دیدگاه خود آنان، از سه گویه در سطح اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای استفاده شده بود که در آن نمره ۱۵ بیانگر فضای کلی مناسب و نمره سه مبین فضای کلی زندگی نامناسب میباشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (۴_۱۳)، میانگین به دست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه ۹۴/۷ میباشد، با
توجه به میانگین نمرههای ۳ تا ۱۵ که نمره ۹ میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان زیر متوسط نمرهها است که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان در سطح تقریباً متوسطی در شغل آنها فضای کلی مناسبی وجود دارد.

جدول ۴-۱۳- آمارههای توصیفی فضای کلی زندگی از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
۹۴/۷
۸
۸
۳۱/۲
۹۸/۴
۹
۳
۱۲
۲۳۴

۴-۲-۵-۷- آماره های توصیفی میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
برای سنجش میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان از دیدگاه کارکنان، از ۴ گویه در سطح اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای استفاده شده بودکه در آن نمره ۲۰ بیانگر بالا بودن میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و نمره ۴ مبین پایین بودن میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان میباشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (۴_۱۴)، میانگین به دست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه ۷/۱۰ میباشد، با توجه به میانگین نمرههای ۴ تا ۲۰ که نمره ۱۲ میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان تقریباً با متوسط نمرهها برابر است که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان در سطح نسبتاً متوسطی یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان وجود دارد.

جدول ۴-۱۴- آمارههای توصیفی میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان از دیدگاه کارکنان