گرفته شود به شکل زیر درمی آید:
(۲-۱۳)
الف)
ب)
ج)
با جمع کردن روابط (۲-۱۳) بدست می آید:
(۲-۱۴)

حال رابطه (۲-۱۲) در (۲-۱۴) جایگذاری می گردد:
(۲-۱۵)

اگر در معادله پیوستگی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره(۲-۲۰)، باشد[۱].، (۲-۱۹)، لزج
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید