منبع تحقیق با موضوع شته، A.fabaeمورد، موزائیک، craccivora

جیرفت گزارش داده‌اند. این بررسی نشان داد که ZYMV شایعترین ویروس بر روی خیار گلخانه‌ای می‌باشد. انتقال ویروسهای شتهزاد توسط چهار گونه شته شاملMyzus persicae ، Aphis gossypi، A. craccivora و A.fabaeمورد بررسی قرار گرفت. ویروس موزائیک هندوانه تنها توسط شته A.gossypii منتقل نگردید. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
شریفی و همکاران (۱۳۸۷)؛ تنوع بیولوژیکی و ژنتیکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *