دانلود پایان نامه

جیرفت گزارش داده‌اند. این بررسی نشان داد که ZYMV شایعترین ویروس بر روی خیار گلخانه‌ای می‌باشد. انتقال ویروسهای شتهزاد توسط چهار گونه شته شاملMyzus persicae ، Aphis gossypi، A. craccivora و A.fabaeمورد بررسی قرار گرفت. ویروس موزائیک هندوانه تنها توسط شته A.gossypii منتقل نگردید.
شریفی و همکاران (۱۳۸۷)؛ تنوع بیولوژیکی و ژنتیکی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان مازندران، استان خوزستان، استان کردستان
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید