تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلمات کلیدی ، irrational، procrastination

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
Personality and Individual Differences, 38, 1771–۱۷۸۰٫
Bridges, K. & Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: a re-examination with context control