دانلود پایان نامه

Personality and Individual Differences, 38, 1771–1780.
Bridges, K. & Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: a re-examination with context control

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقالههیئت مدیره، مجمع عمومی، صورت های مالی

دیدگاهتان را بنویسید