دانلود پایان نامه

2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز» 46
2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات 50
2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها 50
2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات 51
2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات 53
2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات 55
2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن 56
2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت 56
2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان 57
2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران 58
بخش دوم:عملکرد مالی 61
2-2-1) مقدمه 62
2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی 62
2-2-3) اندازه گیری عملکرد 63
2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد 65
2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل 68
2-2-6) عملکرد مالی 71

 
 
2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی 72
بخش سوم:پیشینه تحقیق 75
2-3-1)مقدمه 76
2-3-1-1)تحقیقات خارجی 76
2-3-1-2)تحقیقات داخلی 81
فصل سوم:روش تحقیق
3-1)مقدمه 86
3-2)روش تحقیق 86
3-3) جامعه و نمونه آماری 87
3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها 88
3-4-1)کتابخانه ای 88
3-4-2)پرسشنامه 89
3-5) روایی وپایایی پرسشنامه 90
3-5-1) روایی 90
3-5-2) پایایی 91
3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 92
فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1)مقدمه 95
4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق 95
4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات 104
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 111
5 ـ2) نتیجه گیری 111
5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی 111
5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی 115
5-3) پیشنهادهای تحقیق 119
5 ـ4) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده 122
5-5)محدودیت های تحقیق 122
منابع 123
پیوست الف) پرسشنامه 129
پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها 134
پیوست ج)توصیف متغیرها 138
پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها 141
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات 49
جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات 55
جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی 74


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه 90
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 92
جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت 96
جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری 97
جدول (4ـ3) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی 98
جدول(4ـ4)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت 99
جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان 100
جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش 101
جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری 102
جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام 103
جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت 106
جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت 109
جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت 111
جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری 112
جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی 113
جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت 113
جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان 114
جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه 114
جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه 115
جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه 115
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(3-1) مدل ارائه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی 76
شکل(3-2) مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ 77
شکل(3-3)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم 78
شکل(3-4) مدل کلی تحقیق مان زانگ و جیمزمک کلوگ 79
شکل(3-5) مدل کلی تحقیق مان بروس لویس وآنتونی 79
شکل(3-6) مدل کلی تحقیق فوجان لای، زندای زاو و کواینگ وانگ 80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1) مدل طراحی شده تحقیق 8
نمودار (2-1) فن آوری اطلاعات وچهارچوب آن 36
نمودار (2- 2 ) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS 41
نمودار (2- 3 ) ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات 45
نمودار (2- 4 ) نمودار کلی فرآیند عملکرد 67
نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر زیرساخت 96
نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر اتوماسیون ادری 97
نمودار(4ـ3)هیستوگرام متغیر شبکه و امکانات ارتباطی 98
نمودار(4ـ4)هیستوگرام متغیر سیستم گزارشات مدیریت 99
نمودار(4-5) هیستوگرام متغیر منابع انسانی پشتیبان 100
نمودار (4-6) هیستوگرام متغیر رشد فروش 101
نمودار (4- 7 ) هیستوگرام متغیر رشد سودآوری 102
نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر بازده سهام 103
نمودار (4- 9 ) آزمون مدل تحقیق ( حالت استاندارد) 104
نمودار (4- 10) آزمون مدل تحقیق ( حالت اعداد معنی داری) 105
نمودار (4- 11 ) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های کوچک 107
نمودار (4-12) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های بزرگ 108
چکیده:
فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گرفتن از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.
کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات ، زیر ساخت، شبکه، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، عملکرد مالی

فصل اول
کلیات تحقیق
1ـ1)مقدمه
امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی )تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات است. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.
در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.
1-2 ) بیان مسأله
عملکرد مالی شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارائه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).
امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گرفتن از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در ن
گرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)
زیرساخت
اتوماسیون اداری
شبکه و امکانات ارتباطی
سیستم گزارشات مدیریت
منابع انسانی پشتیبان
با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3)اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی شد، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می شد، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده است،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد .هدف ازاین بررسی،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی است که سبب می شود برخی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).
استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی است. برای این

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فن آوری اطلاعات

پاسخی بگذارید