مدیر سایت

منابع مقالات علمی : 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط-  ...

وضعیت موجود اداره کل گمرکات استان گیلان آلفای کرونباخ وضعیت مورد انتظار شرکتها ۷۱۸/۰۷۵۵/۰۸۱۷/۰۸۸۳/۰۸۷۸/۰۹۴۰/۰——۷۶۹/۰ قابلیت اعتمادپاسخگوییعوامل محسوسقابلیت اطمینانهمدلیادراکاتانتظاراترضایتمندی ۷۹۸/۰۷۹۱/۰۸۶۴/۰۸۷۲/۰۹۳۱/۰——۹۵۸/۰—— ۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها:پس از آنکه محقق داده […]

فروش آنلاین فرش؛ حل یک مسئله

یکی از مهمترین کاربردهای اینترنت، استفاده از فروشگاه‌های آنلاین برای تهیه مایحتاج زندگی توسط مصرف‌کننده نهایی است و بسیاری از افراد، از اینترنت برای انجام خریدهای بزرگ و کوچک خود […]

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از شرکت خودش اخراج شده و […]

فایل - 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش  ...

تعریف مفهومی تحریک درونی: تحریک درونی توصیفی از بی علاقگی و مشکل در حفظ توجه است (وودانویچ و کاس، ۱۹۹۰).تعریف عملیاتی تحریک درونی: در این پژوهش تحریک درونی نمره ای است که […]

متن کامل - 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از  ...

آویزان صاف زیاد کردستان۳ سبز قرمز ارغوانیتیره سبز پراکنده بلند کوتاه بلند متراکم فشرده آویزان صاف زیاد ۴-۲- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینپس از آزمون نرمالبودن توزیع داده ها، […]